П О С Т А Н О В А
від 12 липня 2006 р. N 974
Київ

Про затвердження Порядку реєстрації
об’єктів державної експертизи землевпорядної
документації та типової форми її висновку

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012 N 379 ( 379-2015-п ) від 27.05.2015 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити такі, що додаються, Порядок реєстрації об’єктів державної експертизи землевпорядної документації та типову форму її висновку.

     Прем’єр-міністр України                            Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2006 р. N 974
ПОРЯДОК
реєстрації об’єктів державної експертизи
землевпорядної документації

{ У тексті Порядку слово “Держкомзем” у всіх відмінках замінено словом “Держземагентство” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012 }

{ У тексті Порядку слово “Держземагентство” у всіх відмінках замінено словом “Держгеокадастр” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 379 ( 379-2015-п ) від 27.05.2015 }

  1. Реєстрація об’єктів державної експертизи землевпорядної документації здійснюється Держгеокадастром, Рескомземом Автономної Республіки Крим, обласними, Київським і Севастопольським міськими головними управліннями земельних ресурсів.
  2. Реєстрації підлягають підготовлені та узгоджені в установленому законодавством порядку оригінали документації із землеустрою та з оцінки земель, матеріалів і документації державного земельного кадастру (далі – об’єкти експертизи).
  3. Об’єкти експертизи реєструються протягом одного дня на підставі заяви (клопотання) її замовника у спеціальному журналі.

Зразки заяви (клопотання) та журналу затверджуються Держгеокадастром.

  1. У реєстрації об’єкта експертизи може бути відмовлено у разі:

невідповідності його вимогам законодавчих та інших нормативно-правових актів, цього Порядку;
виявлення недостовірних даних.
Про відмову в реєстрації об’єкта експертизи Держгеокадастр, Рескомзем Автономної Республіки Крим, обласне, Київське та Севастопольське міське головне управління земельних ресурсів повідомляє замовника протягом трьох днів у письмовій формі із зазначенням її причини.

  1. У разі коли проводиться повторна або додаткова експертиза, реєстрація об’єктів здійснюється відповідно до цього Порядку.

У журналі обліку об’єктів експертизи зазначаються дата та номер висновку первинної експертизи, найменування органу, який її провів.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2006 р. N 974
Типова форма
ЗАТВЕРДЖУЮ

                                      ____________________________
(керівник спеціально
уповноваженого органу
виконавчої влади у сфері____________________________
державної експертизи____________________________
землевпорядної документації)

_____________   ____________
(дата)         (підпис)

М.П.
ВИСНОВОК
державної експертизи землевпорядної документації

               від ___  _________ 200 __ р. N______

1. Замовник державної експертизи ____________________________
(прізвище, ім’я та по
батькові фізичної особи,

__________________________________________________________________
паспортні дані – серія, номер, ким і коли виданий; найменування
юридичної особи,

__________________________________________________________________
відомості про державну реєстрацію та банківські реквізити,
місцезнаходження; номер телефону)

  1. Вид землевпорядної документації, що підлягає державній експертизі
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Розробник землевпорядної документації ____________________
(прізвище, ім’я та
по батькові фізичної__________________________________________________________________
особи, паспортні дані – серія, номер, ким і коли
виданий; найменування юридичної особи,__________________________________________________________________
відомості про державну реєстрацію, місцезнаходження; дані про
ліцензію на виконання відповідних робіт; номер телефону)
4. Дата виготовлення землевпорядної документації ____________
5. Дата і номер реєстрації __________________________________
6. Державна експертиза проведена в __________________________
__________________________________________________________________
(найменування підрозділу органу виконавчої влади з
питань земельних ресурсів, прізвище та ініціали,

__________________________________________________________________
посада експерта)
7. Форма проведення державної експертизи ____________________
(обов’язкова,
вибіркова,
добровільна)
8. Вид державної експертизи _________________________________
(первинна, повторна, додаткова)
9. Процедура проведення  державної  експертизи  (дослідження,
перевірка, аналіз та оцінка землевпорядної документації) _________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

  1. Зауваження та пропозиції до землевпорядної документації
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
  1. Підсумкова оцінка результатів державної експертизи
__________________________________________________________________
(відповідність вимогам законодавчих та інших нормативно-правових
актів)__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
12. Строк проведення державної експертизи ___________________
13. Строк дії висновку ______________________________________
__________________________________________________________________
  1. Експерти:
                    ______________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
____________________
(підпис)______________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
____________________
(підпис)______________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
____________________
(підпис)